Thành lập công ty cổ phần tại Quảng Nam

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI QUẢNG NAM
Bạn đang tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam? Bạn đang có ý định thành lập công ty cổ phần tại Quảng Nam? Tuy nhiên, bạn chưa biết nhiều về loại hình doanh nghiệp này. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị cùng tìm hiểu bài viết sau của Brandsvip nhé.
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI QUẢNG NAM
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI QUẢNG NAM

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Đặc điểm của công ty cổ phần tại Quảng Nam?

 • Công ty có thể phát hành nhiều loại cổ phần. Trong đó phải có cổ phần phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông, Công ty có thể phát hành cổ phần ưu đãi do điều lệ công ty quy định:

+ Ưu đãi biểu quyết;

+ Ưu đãi cổ tức;

+ Ưu đãi hoàn lại.

 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp đó là cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần của cổ đông sáng lập công ty trong 3 năm đầu kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận kinh doanh. Đặc điểm này của Công ty cổ phần đã cho phép các nhà đầu tư có khả năng chuyển đổi hình thức và mục tiêu đầu tư một cách linh hoạt.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp vào Công ty. Đặc điểm này cho thấy các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm pháp lý hữu hạn đối với phần vốn góp của mình vào công ty.
 • Công ty được quyền phát hành chứng khoán ra công chúng. Đặc điểm này cho thấy khả năng huy động vốn của công ty là rất lớn và rộng rãi trong công chúng.
 • Cổ đông của Công ty cổ phần tối thiểu phải là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.
Cơ sở pháp lý: Chương V Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Lưu ý về đăng ký ngành nghề kinh doanh tại Quảng Nam

 • Doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Nhưng các ngành nghề đó phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Nếu ngành nghề đó chưa được quy định rõ thì có thể đăng ký chi tiết ngành nghề dự định kinh doanh.
 • Đối với những ngành, nghề có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được điều kiện của từng ngành nghề theo quy định của pháp luật.
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài, thì ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với Biểu cam kết WTO, phù hợp với hình thức đầu tư và tỉ lệ sở hữu trong công ty theo từng ngành nghề cụ thể.
Cơ sở pháp lý:
– Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
– Luật Đầu tư năm 2020.
– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020.
– Luật Doanh nghiệp năm 2020.
– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật không?

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Như vậy, Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty. Thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba. Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Cơ cấu quản trị nội bộ công ty cổ phần tại Quảng Nam?

Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây. (Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác):

Mô hình thứ nhất, gồm:

 • Đại hội đồng cổ đông;
 • Hội đồng quản trị;
 • Ban kiểm soát;
 • Và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty. Thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Mô hình thứ hai, gồm:

 • Đại hội đồng cổ đông;
 • Hội đồng quản trị;
 • Và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.
Cơ sở pháp lý: Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Quảng Nam

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
– Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
+ Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài. Thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cơ sở pháp lý: Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Ưu, nhược điểm công ty cổ phần tại Quảng Nam?

Ưu điểm của công ty cổ phần

 • Chế độ trách nhiệm hữu hạn nên độ rủi ro của các cổ đông công ty cổ phần khá thấp;
 • Khả năng huy động vốn công ty cổ phần rất cao và linh hoạt khi được quyền chào bán cổ phần và phát hành cổ phiếu.
 • Khả năng hoạt động công ty cổ phần rộng với hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh
 • Thủ tục chuyển nhượng đơn giản, cộng thêm việc không bị giới hạn số lượng cổ đông. Giúp thu hút nhiều cá nhân hay tổ chức tham gia vào góp vốn để đẩy mạnh kinh doanh.
 • Được quyền giao dịch, công ty niêm yết cổ phần trên các sàn giao dịch chứng khoán.

Nhược điểm của công ty cổ phần

 • Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông mới được thành lập công ty.
 • Số lượng công ty không bị giới hạn, nên trong một số trường hợp có quá nhiều cổ đông. Điều này ảnh hưởng rất đến việc điều hành quản lý doanh nghiệp.
 • Một số ngành nghề kinh doanh mà công ty cổ phần không được phép thành lập.
 • Do tính chất công khai. Nên ai cũng đều có thể trở thành cổ đông. Do đó độ bảo mật không tốt.
Contact Me on Zalo