Tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Mộ Đức

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI MỘ ĐỨC
Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty cổ phần tại Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi ? Tuy nhiên, bạn chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về loại hình doanh nghiệp này. Công ty cổ phần có những ưu điểm gì? Trình tự, thủ tục đăng ký được thực hiện như thế nào? Mời quý vị đọc bài viết sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI MỘ ĐỨC
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI MỘ ĐỨC

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông của công ty có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.
Cơ sở pháp lý: Điều 111 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Ưu, nhược điểm công ty cổ phần tại Mộ Đức?

Ưu điểm:

 • Đây là lựa chọn của đa phần các công ty lớn có ít nhất 03 cá nhân hoặc tổ chức góp vốn trở lên, kinh doanh những ngành nghề đòi hỏi vốn lớn, thực hiện loại hình này có thể huy động vốn dễ dàng và từ nhiều nguồn và đối tượng khác nhau.
 • Chế độ trách nhiệm là trách nhiệm hữu hạn. Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao.
 • Khả năng hoạt động rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề. Cơ cấu vốn hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
 • Khả năng huy động vốn rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • Việc chuyển nhượng vốn là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia là rất rộng.

Nhược điểm:

 • Việc quản lý và điều hành công ty rất phức tạp. Do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau. Và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích.
 • Việc thành lập và quản lý công ty cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác. Do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Cổ đông của công ty cổ phần tại Mộ Đức

Dựa trên vai trò với việc thành lập công ty cổ phần

 • Cổ đông sáng lập: là người sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập.
 • Cổ đông góp vốn: là người đưa tài sản vào công ty và trở thành chủ sở hữu chung của công ty.

Cơ sở pháp lý: khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Dựa trên cổ phần mà họ sở hữu

 • Cổ đông phổ thông: là cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông. Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ đông phổ thông.
 • Cổ đông ưu đãi: là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi. Ngoài ra còn có thể có cổ đông ưu đãi hoàn lại, cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi khác. Đối với cổ đông ưu đãi hoàn lại và cổ đông ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết.

Cơ sở pháp lý: khoản 1, khoản 2 Điều 113; khoản 3 Điều 117 và Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2020.

Các loại cổ phần của công ty cổ phần tại Mộ Đức

Các loại cổ phần có trong một Công ty cổ phần, cụ thể như sau:
 • Cổ phần phổ thông do cổ đông phổ thông nắm giữ;
 • Các loại cổ phần ưu đãi bao gồm:
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Các loại cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán.
Lưu ý: Với mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. (khoản 4, Điều 114 Luật doanh nghiệp 2020).
Cơ sở pháp lý: Điều 114 Luật doanh nghiệp 2020.

Chế độ chịu trách nhiệm công ty cổ phần tại Mộ Đức

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi vốn góp của mình. Đây là chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn.
Cơ sở pháp lý: điểm c khoản 1 Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật không?

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Như vậy, Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba. Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Mộ Đức mới nhất

Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
– Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân. Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
+ Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cơ sở pháp lý: Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Nơi nộp hồ sơ

Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:
 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh. (Đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ bắt buộc phải nộp qua mạng)

Thời gian giải quyết

03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói của Brandsvip

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế;
 • Thông báo cơ quan quan thuế quản lý trực tiếp;
 • Giấy biên nhận công bố và biên lai công bố thông tin;
 • Dấu tròn công ty;
 • Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn miễn phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tư vấn các thủ tục phát sinh sau khi thành lập công ty cổ phần.
Contact Me on Zalo