Vai trò của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
Có lẽ bạn đã nghe nói nhiều về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp? Tuy nhiên, bạn vẫn chưa nắm rõ về khái niệm này. Vai trò của người đại diện theo pháp luật gồm những gì? Để tìm câu trả lời cho các vấn đề trên mời quý vị cùng tìm hiểu bài viết sau của Brandsvip nhé.
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân:
 • Đại diện cho doanh nghiệp Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp;
 • Đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Muốn trở thành người đại diện theo pháp luật phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp;
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn trong công ty.
Cơ sở pháp lý: Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Số lượng người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp?

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
 • Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật. Thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty. Thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của công ty trước bên thứ ba.
 • Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới. Đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
 • Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Chức danh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Người đại diện theo pháp luật có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.
 • Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật.
Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì người đại diện theo pháp luật là:

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên;

+ Hoặc Chủ tịch công ty.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 79 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Công ty cổ phần:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.
 • Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật. Thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Công ty hợp danh:

Thành viên hợp danh sẽ là người đại diện theo pháp luật công ty.
Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Doanh nghiệp tư nhân:

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật.
Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Vai trò của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

1. Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách:
– Trung thực;
– Cẩn trọng;
– Tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp. Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
2. Chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định trên.
Cơ sở pháp lý: Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Dịch vụ tư vấn pháp luật về doanh nghiệp của Brandsvip:

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn tạm ngừng kinh doanh;
 • Tư vấn giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ;….
Contact Me on Zalo