Tư vấn chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Sơn Tịnh

Tư vấn chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Sơn Tịnh

Hiện nay nhiều doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, tuy nhiên, do không am hiểu hết các quy định của pháp luật nên không biết bắt đầu từ đâu, trình tự thực hiện như thế nào? Chúng tôi hỗ trợ bạn, Brandsvip chuyên tư vấn chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Sơn Tịnh. Hãy để chúng tôi giúp quá trình chuyển nhượng của bạn được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đúng theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý 

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Tư vấn chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Sơn Tịnh
Tư vấn chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Sơn Tịnh

Cổ phần là gì?

Theo điểm a khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

“Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”.

Căn cứ vào quy định trên, có thể hiểu rằng:

 • Cổ phần là đơn vị nhỏ nhất được chia từ vốn điều lệ của Công ty thành các phần bằng nhau.
 • Cổ phần là căn cứ chứng minh tư cách cổ đông của Công ty.
 • Mỗi cổ đông sẽ có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào loại cổ phần và tỉ lệ cổ phần mà họ nắm giữ.

Chuyển nhượng cổ phần là gì?

Hiện tại Luật hiện hành không đưa ra định nghĩa về chuyển nhượng cổ phần.

Nhưng có thể đưa ra định nghĩa căn bản thông qua những quy định pháp luật về chuyển nhượng cổ phần thì: Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ đông góp vốn trong CTCP chuyển nhượng lại phần vốn góp của mình cho một cổ đông khác nhưng không làm thay đổi cấu trúc vốn điều lệ.

Các phương thức chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Sơn Tịnh

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần được thực hiện dưới 02 hình thức:

Thứ nhất, Chuyển nhượng cổ phần thông qua hợp đồng.

 • Hình thức chuyển nhượng này được xác lập thông qua giao dịch dân sự về mua, bán cổ phần.
 • Vì thế, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thể bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký.

Thứ hai, Chuyển nhượng cổ phần thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoáng.

 • Trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần này phải tuân theo quy định của Luật Chứng khoán.
 • Theo đó, khi cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần thông qua đơn vị phát hành chứng khoáng thì phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước trước khi chào bán cổ phần ra thị trường.

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Sơn Tịnh

Căn cứ theo Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần mà thành phần hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được quy định cụ thể tại Điều lệ. Theo đó, thông thường hồ sơ sẽ bao gồm:

 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần.
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần.
 • Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
 • Điều lệ công ty (Sửa đổi, bổ sung).
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Giấy chứng nhận cổ phần của các cổ đông công ty.
 • Sổ đăng ký cổ đông.

Quy trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Sơn Tịnh

 • Bước 1: Công ty tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để ra quyết định về việc chuyển nhượng cổ phần.
 • Bước 2. Các bên liên quan  ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
 • Bước 3: Tiến hành lập biên bản và ký biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng.
 • Bước 4: Công ty thực hiện chỉnh sửa, bổ sung thông tin của cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông.

Thời điểm trở thành cổ đông công ty sau khi chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định tại khoản 6 Điều 127 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Thời điểm để cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trở thành cổ đông của công ty là khi các thông tin của cá nhân, tổ chức đó được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông, bao gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 • Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 • Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu thay đổi, Công ty Cổ phần phải đăng ký thay đổi thông tin cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty.

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần tại Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi

 • Tư vấn các quy định pháp lý khi chuyển nhượng cổ phần;
 • Thực hiện toàn bộ thủ tục chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trong nội bộ công ty;
 • Thực hiện thủ tục pháp lý với Sở KH&ĐT (nếu có);
 • Miễn phí bàn giao kết quả tận nơi theo yêu cầu.
Contact Me on Zalo